ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Shakakazahn Maujind
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 22 December 2014
Pages: 247
PDF File Size: 8.23 Mb
ePub File Size: 18.30 Mb
ISBN: 462-8-83948-512-7
Downloads: 65088
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrakazahn

Rijksarchief was in Nederland tot het einde van de twintigste eeuw de benaming voor de overheidsdiensten die de archieven beheerden en aan het publiek beschikbaar stelden van overheidsinstellingen en particuliere organen in een bepaalde provincie; het Algemeen Rijksarchief deed dat voor de archieven van soortgelijke instellingen en organen van landelijk belang. De naam was “Rijksarchief in Nadat de rijksarchieven circa jaar onder die namen hadden bestaan, werden ze meegenomen in een proces van schaalvergroting en publieksverbreding.

Vanaf bestond er al een Rijksarchief voor het beheer van de archieven van landelijke organen, zoals van ministeries. Het landelijke Rijksarchief was na de woelige Bataafs-Franse tijd een voortzetting van de in aangestelde ‘ archivaris der Bataafsche Republiek ‘, een aanstelling die als begin wordt gezien van het openbaar archiefwezen in Nederland.

In de loop van de negentiende eeuw ontstonden er ook archiefdiensten op provinciaal niveau doordat provinciebesturen een provinciaal archivaris aanstelden. Gelderland was de eerste provincie die in een eigen archivaris in dienst nam, Limburg was in de laatste.

De Rijksoverheid stimuleerde de oprichting van provinciale archieven, maar ze stonden los van het Rijksarchief in Den Haag. De provinciale archieven beheerden de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop der eeuwen de provincie hadden bestuurd. Vanaf werden de provinciale archieven geleidelijk omgezet in Rijksarchieven in de provincie.

Aanleiding was enerzijds het feit dat het Rijk toch al een groot deel van de kosten van de provinciale archieven betaalde, anderzijds omdat de betreffende archieven grotendeels Rijkseigendom waren. Hierdoor ontstond tevens de situatie dat het Rijksarchief in de provincie ook de afgesloten archieven van de provincie in beheer kreeg. Gelderland was wederom de eerste provincie waar deze wijziging tot stand werd gebracht, in Zeeland werd in het laatste provinciaal archief omgezet in een Rijksarchief.

Om verwarring te voorkomen werd het landelijke Rijksarchief vanaf die periode aangeduid als Algemeen Rijksarchief. Het diensthoofd van ieder rijksarchief had de titel Rijksarchivaris, die van het Algemeen Rijksarchief heette algemene rijksarchivaris. Tot waren de rijksarchieven zelfstandig maar werd over provincie-overschrijdende zaken overlegd in het zogenaamde Convent van Rijksarchivarissen. De Rijksarchiefdienst bestond uit een centrale directie, archieffwet elf Rijksarchieven in de provincie en het Algemeen Rijksarchief.

  DESCARGAR ASSIMIL EL NUEVO FRANCES SIN ESFUERZO PDF

Met de instelling van de nieuwe provincie Flevoland in werd ook een nieuw rijksarchief opgericht, het Rijksarchief in Flevoland. In de Archiefwet staan de taken van de algemene rijksarchivaris beschreven.

Hij is formeel hoofd van de Rijksarchiefdienst archieffwet tevens directeur van het Nationaal Archief. De algemene rijksarchivaris moet in zrchiefwet bezit zijn van een diploma archivistiek. Artikel 25 van de Archiefwet verwoordt dit aldus: In werd de koppeling tussen het ambt van algemene rijksarchivaris en hoofd van het Algemeen Rijksarchief verbroken, maar in weer hersteld, overigens zonder dat daar een formeel besluit aan ten grondslag lag, wat later tot problemen zou leiden.

Rijksarchief (Nederland) – Wikipedia

Toen bekend werd dat de nieuw te benoemen kandidaat, directeur Kunsten van het Ministerie van OCW mr. Berendseniet in het bezit was van dit diploma, leidde dit tot veel onrust in het archiefveld. Toch werd Berendse met archiefweh van 1 januari benoemd tot directeur van het Nationaal Archief nadat hij zich bereid had verklaard om het diploma alsnog te halen. Een medewerker van het Nationaal Archief die in het bezit was van een archiefdiploma werd tijdelijk benoemd tot algemene rijksarchivaris.

Volgens de Archiefwet moeten overheidsorganen – dus ook het Rijk en de provincies – hun archieven na twintig jaar aan het Rijksarchief overdragen. Ze zijn wrchiefwet ook in principe openbaar: In een speciaal daartoe ingerichte ruimte, vaak studiezaal of leeszaal genoemd, kan het publiek arcyiefwet archieven inzien.

In het Algemeen Rijksarchief ARA waren de archieven ondergebracht van Rijksorganen die het gehele land bestrijken, met alle rechtsvoorgangers, zoals de archieven van alle ministeries en de archieven van de Staten-Generaalde Raad van State en de Vereenigde Oostindische Compagnie VOC. In een Rijksarchief in de provincie waren in eerste instantie de archieven ondergebracht van de bestuursinstellingen die in de betreffende provincie in de loop der eeuwen actief zijn geweest, zoals de Staten van het gewest, de besturen in de Bataafs-Franse tijd en daarna het Provinciaal Bestuur, waaronder de archieven van afzonderlijke provinciale diensten.

Daarnaast werden hier ook de archieven van de gedecentraliseerde Rijksdiensten in de provincies bewaard, zoals van Rijkswaterstaat of het Kadaster. In de loop der tijd ontwikkelden het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de provincie zich van archiefbewaarplaats van alleen de archiefwft uit hun ambtsgebied tot historische onderzoeksinstellingen waarin een breed scala aan bronnen en diensten werd aangeboden. Het duidelijkst kwam dat tot uiting in het feit dat steeds archkefwet ook archieven van particuliere instellingen werden overgenomen, een ontwikkeling die ook bij gemeentarchieven zichtbaar was.

  GENOSSENSCHAFTSGESETZ STERREICH PDF

Om de geschiedenis in zijn juiste proporties te kunnen bestuderen, is het dus ook van belang dat archieven van andere organisaties kunnen worden ingezien. Dat resulteerde in een toevloed van archieven van particuliere organisaties – verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven – en archeifwet en personen.

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd dit rijke bezit steeds bewuster onder de aandacht gebracht van een breder publiek. Alleen het openstellen van een publieksruimte ter bestudering van de archiefstukken was niet voldoende, de Rijksarchieven organiseerden steeds vaker cursussen en tentoonstellingenstelden lesbrieven samen en namen deel in andere culturele activiteiten in de provincie.

Vaak gebeurden deze educatieve activiteiten in samenwerking met andere culturele organisaties in de provincie, zoals musea, documentatiecentra en de gemeentearchieven. De reeds ingezette ontwikkeling naar samenwerking, het opzoeken van nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten werd eind jaren negentig gekoppeld aan de steeds minder bevredigende huisvesting van veel Rijksarchieven.

De depots raakten vol, de studiezalen werden te klein en de gebouwen bleken voor alle nieuwe werkzaamheden vaak minder geschikt. Dit beleid heeft tussen en geleid tot een grote provinciale verscheidenheid aan benamingen, gebouwen en fusiepartners, waarbij in de meeste gevallen xrchiefwet gemeentarchieven in de provinciehoofdstad was betrokken.

Archiefwet 1995 pdf files

Het Algemeen Rijksarchief werd in de tussentijd omgevormd tot Nationaal Archief. Zolang niet alle Rijksarchieven verzelfstandigd zijn, blijven enkele centrale functies van de Rijksarchiefdienst bestaan.

Overzicht van de Rijksarchieven, jaar van instelling als provinciaal archief en als rijksarchief, jaar van wijziging in een nieuwe organisatie, naam van het nieuwe Regionaal Historisch Centrum RHC archiefeet het rijksarchief is opgegaan.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Overgenomen van ” https: Nationaal Archief Nederland Nederlandse overheidsinstantie. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina’s Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

In andere talen Koppelingen toevoegen. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 jan om Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Brabants Historisch Informatie Centrum.

Regionaal Historisch Centrum Limburg. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland archievwet, 3e druk, Bussum,