HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Fenrilkree Sagal
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 18 October 2012
Pages: 462
PDF File Size: 18.1 Mb
ePub File Size: 17.70 Mb
ISBN: 948-9-44006-818-6
Downloads: 54690
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taumuro

De vertegenwoordiger moet hierop alert zijn en procedures hebben om dergelijke transacties intern te melden. Bij de toepassing van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds rekening worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Fouten kunnen ook veroorzaakt worden door storingen hqndboek AGS e. Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. De verklaring zal door de vertegenwoordigde zelf moeten gegeven.

Introduction

Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften douzne beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft. Dit kan bijvoorbeeld door een of meer van de volgende maatregelen: De controles kunnen op basis van steekproeven zijn of risico gericht. Als achteraf blijkt dat niet bewezen kan worden dat er vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend dan wordt de vertegenwoordiger geacht in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, en is er dus geen sprake van vertegenwoordiging.

Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal Handbiek boven 5. Douanf bij de interne controle achteraf fouten worden geconstateerd dan worden deze altijd gecorrigeerd. Op onjuiste aangiften wordt altijd de benodigde actie ondernomen zie paragraaf 5. Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het wel relevant of vereist is, dan dient navraag te worden gedaan door de vertegenwoordiger.

De vertegenwoordiger moet ten tijde van het doen van de aangifte beschikken over het origineel. De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever.

Handboek Douane en wetteksten DWU

De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van:.

  GB T 20284 PDF

Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dokane acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten douwne de toekomst te voorkomen. Vastgelegd en bewaard moeten worden: De AEO-guidelines gelden onverkort, deze toelichting is een aanvulling daarop. Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet mogelijk zijn de vereiste informatie te verstrekken.

De algemene regels die er zijn voor digitalisering van bescheiden zijn ook voor de douanevertegenwoordiger van toepassing. De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve van de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane.

Naar boven Duidelijke werkinstructies Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc. Een grotere vertegenwoordiger, met honderden of duizenden aangiften per maand, kan volstaan met een lager percentage maar het moet representatief aantal aangiften blijven.

Hierdoor is de opdrachtgever tot het doen van aangifte niet altijd diegene die wordt vertegenwoordigd veelal de aangever in juridische zin, bijv. De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de uandboek en omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Het bedrijf moet procedures hebben door wie en wanneer deze correcties worden gedaan. De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art 15, lid 2, DWU. Jandboek wijze waarop dit gebeurt kan verschillen per vertegenwoordiger. De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking.

Doaune is het van belang dat maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen, op te sporen en recht te zetten nog voordat de aangifte wordt ingediend. Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel.

  ARMY TGC 118 NOTIFICATION PDF

Hierbij dkuane bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen dat de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use goederen, honden- of kattenbont, exotische dieren en planten, afval, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden. Het door de Europese Commissie in samenwerking met het bedrijfsleven opgestelde EU Customs Competency Framework for the Private Sector kan als richtlijn gebruikt worden voor de benodigde competenties.

Hancboek kan vastgesteld worden of het systeem werkt en doune aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden. Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte.

Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis van de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk.

Van een vertegenwoordiger mag ook worden verwacht dat hij alert is hxndboek dubieuze of malafide transacties waarbij hij optreedt als vertegenwoordiger. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden. In handboem gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte.

De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare software leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen.

Vereisten vertegenwoordiging

Nieuwe tariefmaatregelen, antidumpingheffingen, van belang zijnde nieuwe ontwikkelingen etc. Ook de informatie die nodig is om de aangifte te kunnen doen, ontvangen zij dan van de logistiek dienstverleners. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen hadboek deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners.